Welke visie hanteren wij in de praktijk? Een aantal principes en uitgangspunten vinden wij heel belangrijk. Sommigen zijn zo algemeen dat we ze niet noemen. Denk hierbij aan een principe zoals respect hebben voor de cliënt. We noemen vooral de principes en uitgangspunten waarin wat te kiezen valt, waarin zorgaanbieders van elkaar verschillen. Een grote zorginstelling heeft bijvoorbeeld een andere visie op zorg dan wij hanteren.

De cliënt/patiënt staat centraal
Niet de therapeut, de psychotherapierichting of het ‘zorgproduct’ staat centraal maar de cliënt. Telkens richten wij ons op de vraag welke therapievorm het beste past bij de cliënt en wat hem/haar zou kunnen helpen. Niet de methode staat centraal maar de vraag waar de cliënt het meest bij is geholpen. Om die reden werken wij ook niet vanuit één psychotherapeutische benadering, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, maar bieden wij verschillende vormen van psychotherapie aan.

Kleinschaligheid
Waar wij echt in geloven en volledig achter staan, is kleinschaligheid. Grote zorginstellingen creëren een sfeer van anonimiteit. Het oplossen van psychische problemen gaat beter in een kleine, overzichtelijke omgeving, dicht in de buurt waar mensen wonen. Bij ons staat de cliënt centraal. Wij bieden geen ‘zorgproducten’. Menselijke problemen laten zich niet in kunstmatige categorieën indelen.  Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met één vaste behandelaar is de kracht van een kleinschalige praktijk.

De kracht van een vrijgevestigde praktijk
Wij geloven verder in de kracht van vrijgevestigd ondernemerschap. Waarom? Als vrijgevestigde ben je helemaal zelf verantwoordelijk en deze verantwoordelijkheid komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Wij hebben niet te maken met zorgmanagers die bepalen wat de behandelaar moet doen. Ook verzetten wij ons tegen de trend om zorg in te delen op basis van symptomen van mensen. Natuurlijk zijn specialistische zorginstellingen van onschatbare waarde voor zeer ernstige stoornissen. Maar het leeuwendeel van de psychische problemen kunnen uitstekend dichtbij huis in een vrijgevestigde praktijk worden behandeld.

Geïntegreerde zorg
Wij hebben onze praktijk gevestigd in een gezondheidscentrum. Wij vinden het prettig om samen te werken met collega’s en andere disciplines. Een geïntegreerde medische zorg waarin de verschillende disciplines elkaar persoonlijk kennen en elkaar bereiken via korte lijnen is een ijzersterke formule waar wij volledig achter staan.

Wetenschappelijke attitude
Het zijn de feiten die tellen. Natuurlijk is ieder mens uniek en ook de behandelaar is uniek. Maar, ook op basis van deze uitgangspunten, valt er veel te onderzoeken hoe psychische problemen in elkaar steken en wat wel werkt in psychotherapie en wat niet. Er is onvoorstelbaar veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar psychotherapie en er wordt nog steeds veel onderzoek uitgevoerd. De persoonlijke mening van de psychotherapeut dient ondergeschikt te zijn aan de wetenschappelijke evidentie. De wetenschappelijke inbedding van psychotherapie zien wij overigens breder dan de nauwe, empirische benadering die nu vaak wordt toegepast. Voor de dagelijkse praktijk van de psychotherapie betekent wetenschap op de eerste plaats een wetenschappelijke attitude, een houding van kritisch nadenken, nieuwsgierigheid, feiten onderscheiden van aannames, en voortdurend de vakliteratuur erop naslaan.

Relationele context
Psychische problemen ontstaan doorgaans in een relationele context en laten zich vaak ook oplossen in een relationele context. Psychotherapie is in wezen ook een relationele context. Concreet betekent dit dat we in individuele therapie voortdurend oog hebben voor de relationele context en ook vaak vragen of een partner of een ander belangrijk persoon meekomt. Ook wordt in onze praktijk relatietherapie aangeboden.

Common sense
Wij proberen een attitude te hanteren van common sense, gezond verstand. Dus niet het realiseren van hoogstaande idealen wat volgens bepaalde therapeutische richtingen een ideaal leven is, of het nastreven van een perfectionistische psychische gezondheid. Wel trachten wij om kleine en haalbare doelen te realiseren. Ook proberen wij vakjargon te vermijden. We spreken bijvoorbeeld liever over ‘angst voor de angst’ i.p.v. paniekstoornis. Met common sense bedoelen we ook dat we afgaan op ons gezonde verstand. Zo zullen we het bijvoorbeeld niet nalaten soms praktische en concrete adviezen te geven als iemand daarmee geholpen is.