PRIVACYSTATEMENT PSYCHOLOGENPRAKTIJK VENDRIG & TEBBENS

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens, gevestigd te Vledder en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01160039, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens;
 3. bezoekers van https://vendrigtebbens.nl;
 4. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: er wordt geen gebruik gemaakt van cookies en bezoekersgegevens worden niet bewaard;
 6. gegevens contactformulier; naam, e-mail, telefoonnummer en vrije tekst worden verwijderd nadat met betrokkene contact is gelegd.

9. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens door een e-mailbericht te sturen naar info@vendrigtebbens.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens door een e-mailbericht te sturen naar info@vendrigtebbens.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).